top of page

ENERGIE

Geef absolute prioriteit aan het gebruik van wind- en zonne-energie en hernieuwbare warmte. De gemeente Delft loopt inmiddels achter op haar eigen klimaatdoelstellingen. Verlaag de totale energievraag in Delft. Verminder het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas voor verwarming, industrie en vervoer. Verhoog daarmee de ambitie voor het verminderen van CO2-uitstoot van 43% naar 55% in 2030.

Concreet houdt dit in:

  • Aansluiting bij Europese doelen (“Fit for 55”) en aangescherpte Nederlandse doelen o.v.v. sectorbeleid.

  • Maak afspraken met de grote energiegebruikers over besparingsdoelen in 2026 en 2030.

  • Verminder het totale gebruik van energie in Delft ook bij groeiend aantal inwoners.

  • Houd toezicht op en handhaaf actief de energiebesparings- en informatieplicht bij bedrijven die daartoe verplicht zijn en rapporteer hierover.

  • Verhoog de ambitie en zorg dat minimaal 35% van de energievraag in 2030 uit hernieuwbare bronnen kan komen (o.a. via regionale afspraken (RES)).

  • Realiseer de noodzakelijke infrastructuur (m.n. capaciteit elektriciteitsnet en opslag).

  • Verhoog het aandeel hernieuwbare energie uit lokale bronnen van 3% naar 25% in 2030.

  • Stimuleer dat in 2026 het volledige elektriciteitsgebruik in Delft wordt ingekocht door contracten voor groene elektriciteit. De gemeente geeft het goede voorbeeld.

  • Ondersteun inwoners en bedrijven met financiering en regelgeving bij het plaatsen van zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energieopwekking.

  • Stimuleer participatie en burgerinitiatieven.

Stimuleer het toepassen in Delft van innovaties vanuit de GreenVillage.

Energie: Programma's
bottom of page