top of page

OPENBARE RUIMTE

Zet bij stadsplanning klimaat- en duurzaamheidsdoelen voorop. Stel circulair, klimaatneutraal en natuur-inclusief bouwen als randvoorwaarden voor nieuwe woningen en andere gebouwen. Stel grenzen aan verdichting i.v.m. leefbaarheid en stel regels op voor het gebruik van de ruimte, die rekening houden met natuur en de veranderende infrastructuur.

Concreet betekent dit:


Duurzaam bouwen

 • Er komt een Duurzaam Bouwloket.

 • Er wordt modulair gebouwd en minder gebruik gemaakt van beton en staal bij nieuwbouw.

 • Er wordt klimaatadaptief gebouwd.

 • Stimuleer projectontwikkelaars bij vergunningaanvragen om aangescherpte MPG en en EPG-normen (MilieuPrestatie Gebouwen, EnergiePrestatie Gebouwen) te hanteren.

 • Bij aanbesteding worden minimumeisen gehanteerd zoals emissieloze bouwactiviteiten (o.m. werktuigen).

 • Ook bij verbouwen en renoveren wordt een duurzaamheidseisen gesteld.

 • Cluster bouwopgaven, gebruik slimme bouwstromen en industrialisatie.


Ruimte

 • De ruimte in Delft is schaars en moet worden gedeeld door mensen, dieren, natuur en infrastructuur. Verdeel de beschikbare ruimte zo goed en eerlijk mogelijk. Stel menselijke maat en de gezondheid van mensen (moet) hierin voorop.

 • Wees kritisch bij Grondexploitatie en maak korte termijn inkomsten ondergeschikt aan klimaatdoelen.

 • Benut waar mogelijk ruimte dubbel.

 • Zorg voor spreiding van faciliteiten i.p.v. concentratie zodat deze binnen 15 min loopafstand liggen.

 • Beperk bij verdichting de maximale bouwhoogte.

 • Houd ruimte voor toekomstige energie-infrastructuur.

 • Nieuwbouw-buurten worden energiepositief.

 • Betrek bewoners vaker bij keuzes en besluitvorming over de ruimte, m.a.w. blijf inwoners informeren over de nieuwe omgevingsvisie (2021) en de invoering van de omgevingswet (vertraagd).

Openbare ruimte: Service
bottom of page